Adatkezelési tájékoztató szakmai támogatóinak történő adatátadásról

                     
Konferencia résztvevők adatainak közlése a szakmai támogatókkal.
                     
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
                     
                     
1. Az adatkezelő
                     
Az adatkezelő neve PP Konferenciaközpont Kft.  
Az adatkezelő címe 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em. 3.11.  
Az adatkezelő elérhetőségei e-mail info@ppkonferencia.hu  
telefon + 36 1 239 84 00  
honlap https://www.ppkonferencia.hu/  
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)    
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei    
                     
                     
2. A kezelt adatok
                     
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
      Adatkezelés célja       Adatkezelés jogalapja      
Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja  
Résztvevő neve titulusa, cégneve 1. Szakmai támogatóknak a kapcsolattartási adatok kiszolgáltatása Hozzájáruláson alapuló  
E-mail címe      
telefonszáma      
       
                     
                     
Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
                     
Visszavonásig  
                     
                     
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
                     
Válasz Lehetőség Profilalkotás rövid, érthető leírása  
Igen    
Nem X    
                     
                     
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
                     
Válasz Lehetőség Automatizumus rövid, érthető leírása  
Igen    
Nem X    
                     
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.                    
                     
A kezelt személyes adatok forrása:
                     
Konferencia regisztráció során megadott adatok  
 
 
                     
                     
Az adatok továbbításra kerülnek:
                     
Kategória Válasz Cégnév Székhely  
Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) X Egyensúly Kft. 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 51. 1/2.  
Babilon Informatika Rendszerház Kft. 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3  
Websas.hu Kft. 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3  
Szalai Gábor e.v. 1039 Budapest, Hímző u. 5. 1./5.  
Calvus Communications kft. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 41.III. em. 13  
WordPress.com  
Creon Heroes Zrt. 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. u.1.  
Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt. 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.  
   
Microsoft Magyarország Kft. 1030 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)  
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043  
Mozilla Inc. Mountain View, CA, 94043  
   
   
Címzettek   Nincs  
   
Harmadik (EU-n kívüli) országba   Nincs  
   
                     
                     
Közös adatkezelés történik:
                     
Válasz Lehetőség Közös adatkezelés rövid, érthető leírása  
Igen      
Nem x    
                     
Közös adatkezelő neve Székhelye  
 
 
 
 
                     
                     
3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai:
                     
Jog Magyarázat  
     
Hozzájárulás visszavonása Az Érintett jogosult korábban megadott hozzájárulását visszavonni a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének vonatkozásában. A visszavonási kérelem elfogadásának pillanatától az adatkezelés megszűnik az adatkezelőnél.  
                     
Helyesbítés Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.  
                     
Korlátozás Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.  
                     
Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.  
                     
Hozzáférés Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében.  
                     
Felejtéshez való jog Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy a róla tárolt összes személyes vonatkozású adatot végérvényesen törölje.  
                     
Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról.  
                     
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálata Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata döntéshozatalt alkalmaztak.  
     
                     
                     
4. Panasz benyújtása
                     
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.  
                     
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  
                     
Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11  
Postacím 1363 Budapest, Pf. 9.  
Email ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefon    
Fax    
Honlap http://naih.hu  
                     
                     
5. Bírósági jogorvoslat                    
                     
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Legutolsó módosítás dátuma: 2023. június 26.          

Állandó partnereink